Räägime asjast! – Kärla (1)

Räägime asjast! – Kärla

 

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Kärla vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad ja valimisliit. Toimetusse ei jõudnud vastus Keskerakonna kandidaatidelt.

Kärla Suund

Kärla valla järgmise nelja aasta perspektiiv on valimisliidu Kärla Suund arvates viia ellu valla arengukavas planeeritud tegevused. Vastavalt seadusele kuuluvad valla arengukava ja üldplaneering ülevaatamisele ja vajadusel muutmisele pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi. Kärla Suund on juba alates 1996. aastast tõestanud, et ükski plaan ei jää ellu viimata, kui vaid tahet on.

Mis on Kärla valla tänased vajadused, millele me järgmisel neljal aastal enam tähelepanu pöörame?
Ehitada tuleb perearstikeskus, renoveerimist vajab rahvamaja. Lõpule tuleb viia lasteaia remont. Alevikus ja külades tuleb jätkata elamute lähedale jäävate teelõikude tolmuvabaks muutmist.

Suurema tähelepanu alla peab võtma lastele ja noortele huvihariduse andmise. Selles valdkonnas tuleb teha rohkem tööd kohapeal. Lahendada tuleb muusikakooli ruumide küsimus. Vajadused huvihariduse andmiseks laiemas mõistes peab välja selgitama vastav uurimustöö, mis saaks edasise tegevuse kavandamisel aluseks. Huvihariduse andmisel tuleb teha koostööd naaberomavalitsustega.

Kärlal on hästi käima läinud külaseltside tegevus. Valitava volikogu ülesandeks jääb aidata kaasa selle laiendamisele ka neisse piirkondadesse, kus seni aktiivset tegevust ei toimu. Külaseltside moodustamise ja nende elujõulisuse peab tagama kohalik initsiatiiv. Seltside tegevuse rahastamiseks tekib üha uusi võimalusi Euroopa Liidu projektide kaudu. Valla ülesandeks jääb aidata seltse omaosaluse tagamisel.

Kõiki neid eesmärke saab ellu viia vaid koostöös. Valimisliit Kärla Suund on valmis tegutsema koalitsioonis nende jõududega, kelle arenguvisioon ja püstitatud ülesanded on lähedased meie väljapakutule.

Eesti Reformierakond

Kohaliku omavalitsuse esmane ülesanne on kogukondliku elu korraldamine, lähtudes vallaelanike vajadustest ja huvidest.
Meil on uued ideed, uued inimesed ja tõsine tahe muuta Kärla veelgi paremaks. Kõige paremini õnnestuvad alati armastusega tehtud asjad. Meie armastame Kärlat.

Praegu on Kärla valla suurim probleem korraliku tervisekeskuse puudumine. Selle probleemiga tuleb tegeleda esmajärjekorras. Meie ehitame tervisekeskuse. Viime sotsiaalteenused abivajajatele lähemale.
Piisavalt ei ole seni pööratud tähelepanu suhtlemisele kogukonnaga. Meie korraldame regulaarselt vallavolikogu ja -valitsuse väljasõiduistungeid suuremates külakeskustes. Korraldame valla kodanikuühenduste ümarlaua neli korda aastas. Jagame vallakodanikele infot vallas toimuvast senisest rohkem, kiiremini ja kvaliteetsemalt.

Toetame valla erinevate piirkondade võrdset arengut.Toetame külaseltse ja jätkame külaelu arendavate projektide kaasrahastamist. Toetame korteriühistuid ühisomandi piires arenguprojektide kaasrahastamisel. Meie eesmärk on valla allasutuste koostöö parendamine. Meie prioriteet on laste ja noorte igakülgne toetamine.

Säilitame ja kaasajastame valla haridus- ja kultuuriasutuste töö- ja õpikeskkonda. Ehitame kaasaegse jalgrattatee Sõmera ja Kärla vahele (Kooli tee). Rohkemate eurorahade efektiivne kasutamine valla heaks.
Kõike seda suudame saavutada koostöös erinevate huvigruppidega.

Isamaa ja Res Publica Liit

Valla elukorralduses on palju tahke, mis eelkõige sõltuvad rahast, seejärel võimaliku tulevase koalitsiooni edasistest prioriteetide sättimisest ja kokkulepetest ning ilmselt veel paljudest erinevatest asjaoludest. Seetõttu oleksid praegu antavad lubadused üsna suure tõenäosusega juba ette kas osaliselt või täielikult katteta.

Valdkond, mis on eriliselt südamelähedane, on sotsiaaltöö. Selles osas ei saa kunagi pidada paljuks olulisi asju põhjalikumalt teha.
Meist keegi ei saa öelda, et on 100% kindel, et temaga kunagi ühtegi õnnetust ei juhtu või et teda teatud haigus ei taba või et aastad meie juures oma tööd ei tee. Seepärast on hea püüda end asetada abivajaja rolli ja siis teha teisele seda, mida soovin, et mullegi tehtaks. Tahame nii toimida.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)