Räägime asjast! – Valjala (5)

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega koduvallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Valjala vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad. Toimetusse ei jõudnud vastused üksikkandidaatidelt ja valimisliidult Maaelu Toetajad.

Eesti Reformierakond

• Panustame kvaliteetsesse õppetöösse ja väärtustame kutseharidust – toetame kooli rajatavate õuesõppeklasside loomist ja erinevate õppeainete integreeritud õpetamist ning eelkutseõppe rakendamist.
• Mitmekesistame laste ja noorte vaba aja veetmise võimalusi, ja seda ka suvel. Toetame pidevat ennetustööd alkoholi- ja narkosõltuvusega võitlemisel.

• Toetame ettevõtluse arengut – leiame rakendust seisvatele tootmishoonetele, organiseerime alustavale ettevõtjale kohapealse nõustamise, seisame ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri kaasajastamise ja tolmuvabade teede osakaalu suurendamise eest.
• Muudame Valjala turistile atraktiivseks – rohkem viitasid ja erinevaid suviseid teenuseid turistidele. Toetame infomaterjali koostamist vaatamisväärsuste reklaamimiseks.

• Toetame külakeskuste arengut – oleme nõu ja jõuga abiks projektide kirjutamisel ja elluviimisel ning omaosaluse tasumisel.
• Toetame perearstikeskuse loomist – arstiteenus ja apteek peavad olema kergelt ligipääsetavad ja ühes kohas, taastame kohapealse hambaraviteenuse.
• Tunnustame tublisid tegijaid.

Isamaa ja Res Publica Liit

Valjala valla elujõu säilitamiseks peab kogu vald arenema ühtse tervikuna. Valla terviklikuks arenguks on välja töötatud valla arengukava ja üldplaneering. Oma töös seame esikohale inimese ja tema vajadused, üksteise toetamise ja inimeste kokkuhoidmise.

Meie eesmärk on saada lähitulevikus tervist edendavaks omavalitsuseks, mis tähendab eelkõige inimeste elukvaliteedi pidevat tõusu. Kristlike pereväärtuste toetamine, traditsioonide ja kommete hoidmine, avatud uutele väljakutsetele ja loovatele ideedele – need on märksõnad, mida tahame järgmised neli aastat endale eesmärgiks seada.

Haridus ja kasvatus on sild tulevikku. Valjala valla hariduselu edenemiseks jätkame valla haridusasutuste kaasajastamist. Oleme abiks loodushariduse juurutamisel meie koolis ja lasteaias. Noorsootöö edendamine toimub Valjala noortekeskuse kaudu. Korraldame suvel noorte töö- ja puhkelaagreid ning huvitegevusega seotud laagreid. Jätkame avatud liikumis- ja mänguväljakute ehitamist lasteaia ja kooli juurde.

Sotsiaalabi korraldamisel järgime omavastutuse põhimõtet ning abi osutamine peab toimuma abivajajale võimalikult lähedal. Valjala Tööpaja kaudu osaleme aktiivse tööhõivepoliitika teostamisel, mille eesmärgiks on pakkuda tuge pikaajalistele töötutele ja noortele, kes sisenevad tööturule.

Külaelu edendamine toimub külaseltside omaalgatuste kaudu. Oluline on külakeskuste edasine väljaehitamine. Alustame külakeskuste teede mustkatete alla viimist. Järjest suuremaks mureks on valda läbivad kruuskattega riigimaanteed, mille kordategemiseks peame läbirääkimisi riigi esindajatega.

Kultuur on rahvuse vundament. Valjala valla arengus peame hoidma ja arendama oma piirkonna rahvuskultuuri, mis on elujõu tagatiseks. Enam tahame tähelepanu pöörata nii külade kui ka kogu valla rahvuslikele ühisüritustele, mille kaudu tutvustatakse laiemalt piirkonna eripära.

Eesti Keskerakond

Valjala vald on aastate jooksul arenenud, kuid paraku on valdkondi, mis on jäänud tähelepanuta.
Meie eesmärkideks nelja aasta jooksul on kodanikulähedane juhtimine, et kõigi soovid oleksid võrdselt esindatud. Edasiliikumise aluseks peavad saama hoolivus, tasakaal ja inimeste vajadused, sest koostöös peitub jõud. Igapäeva rõõmud-mured peavad saama kajastatud, juhtimine peab muutuma kodanikulähedasemaks.

On tekkinud olukord, et inimeste liikumine ja asjaajamine on muutunud seoses maakonna ühistranspordiliinide uue korraldusega väga keeruliseks. Peame vajalikuks taastada kord nädalas bussiliiklus valla keskusse, et inimestel oleks võimalik minna arsti vastuvõtule, käia apteegis või võtta pangast sularaha.

Oleme veendunud, et tähelepanu peaks saama need piirkonnad, mis asuvad vallakeskusest kilomeetreid eemal. Koolilastele, kes ei ela keskuses, peaksid olema kindlustatud võrdsed võimalused keskuses elavatega osaleda pärast tunde toimuvates huvialaringides ja üritustel. Vald peaks tagama noortele valla piires võimalused vaba aja veetmiseks, sest nende areng on oluline meile kõigile ja see ei tohi jääda tähelepanuta.

Prügimajandus vallas peab muutuma kõigile üheselt arusaadavaks, selle saavutamiseks on vaja teha inimestele teavitustööd. Vald peab kaasa aitama prügimajanduse loogilisele ja mõistuspärasele lahendusele ning soovijatele osutama abi kas lepingute sõlmimisel või mõnes muus küsimuses.
Internetiühendus peaks olema kättesaadav, leiame võimalusi selle saavutamiseks.

Üldine teede olukord peab muutuma paremaks igas valla kaugemas nurgas.
Maaelu elavdamiseks toetame külakeskuste edasist arendamist ja nende muutumist jätkusuutlikumaks, loodus- ja õpperadade rajamist (näiteks Tõnijal või Saklas).
Koostöö ettevõtja ja kohaliku omavalitsuse vahel peab säilima, kohaliku ettevõtluse areng on primaarse tähtsusega ja muudab valla tegevuse jätkusuutlikumaks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)