Seadusemuudatus ähvardab staadioni ehitamist

Seadusemuudatus ähvardab staadioni ehitamist

VANA JA UUS: Kuressaares staadioni ümberehituseks plaanitakse panustada poolsada miljonit krooni.

Rahandusministeeriumis ettevalmistatud seadusemuudatus võib nullida Kuressaare linna võimekuse võtta täiendavalt laene ja tagada linnastaadioni ehituse omafinantseeringu osa.

Kuressaare küsib staadioni ehitamiseks KOIT-kava (kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kava) teisest rahastamisvoorust üle 33 miljoni krooni. Ise peaks linn panustama alla viie miljoni.

Probleemiks võib staadioni ehitusel saada aga asjaolu, et rahandusministeeriumis menet-letud seadusemuudatus lisaks linna või valla laenukoormuse hulka ka omavalitsusüksuse valitseva mõju all olevate üksuste finantsandmed. Ehk Kuressaare puhul näiteks koolide sihtasutuste ning linnale kuuluvate ettevõtete, mille tuludest moodustab üle 50% linnapoolne finantseerimine, laenukoormuse.

Linna laenukoormus 48%

Praegu kehtiva valla- ja linnaeelarve seaduse kohaselt ei tohi linna laenukoormus ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest. 1. jaanuari seisuga oli linna laenukoormus 48%.
“Seega toimetab Kuressaare linn kehtiva seaduse kohaselt ja seaduses sätestatud piirmäära raames,“ sõnas Kuressaare rahandusala abilinnapea Kalle Koov. “Seadusemuudatuse vastuvõtmisel me aga tõepoolest ületaksime seadusega kehtestatud piirmäära.“

Kuressaare laenukoormuse võimalikule tõusule juhib KOIT-kava eeltaotluste kommentaarides tähelepanu rahandusministeerium: “Esineb reaalne oht, et Kuressaare linn ei suuda enne 2012. aastat viia oma võlakoormust seadusega ette nähtud piiridesse ning tagada samal ajal projekti omafinantseeringuks vajalikke vahendeid.“
Rahandusministeerium lisab, et [staadioni] projekti on võimalik hakata ellu viima, kui [Kuressaare] võlakoormus on viidud vastavusse seaduses sätestatud piirnormidega.

Kalle Koov ütles aga, et Kuressaare linn ei planeeri staadioni projekti kaasfinantseerimiseks laenu võtta. ”Oleks tõepoolest kahju, kui rahandusministeeriumi tõlgendus saaks takistuseks meie maakondliku staadioni ehituse rahastamisele ja valmimisele,” märkis ta.
Ei tohi laenata

Abilinnapea rääkis, et KOIT-kava II vooru eeltaotluste kooskõlastusringil esitas linnavalitsus rahandusministeeriumile finantsprognoosid aastani 2013 ning rahandusteeriumi esindajad kinnitasid, et nemad taotluse menetlemisele takistust ei tee. Ainus nõue oli, et enne 2012. aastat peab Kuressaare tagama kõikide projektide omafinantseerimise oma eelarvest laenuraha kasutamata.

Teiste KOIT-kava Saaremaa rahataotluste puhul on ministeeriumide märkused üldjuhul positiivsed. Vaid Mustjala rahvamaja puhul märgib siseministeerium, et arvestades piirkonna väikest elanike arvu ja lähialadel asuvate rahvamajade võrgustikku, võib investeeringu maht olla ebaproportsionaalselt suur, võrreldes võimaliku mõjuga.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)