Lugeja küsib

Kas töölepingud, mis jäävad kehtima uue seaduse jõustumisel, tuleb ümber vormistada? Kuidas toimida, kui töölepingus on tingimusi, mis ei vasta uue seaduse sõnastusele?

Uue seaduse jõustumisel ei ole vaja töölepingutega midagi ette võtta, st lepingu tingimused jäävad kehtima ka pärast 1. juulit. Kui lepingus on tingimusi, mis ei vasta uue seaduse sõnastusele, näit palk vs. töötasu, tööajanorm vs. tööaeg, ei ole vaja töölepingut ainuüksi seetõttu ümber vormistada. Kui töölepingus on aga tingimusi, milles on viidatud senikehtinud seadusele, võib töölepingut muutes viia need vastavusse uue seadusega.

Mida teha isikukaartidega? Kas tööandja võib isikukaardi kehtetuks tunnistamisele vaatamata neid edasi pidada?

Töötajate arvestuse pidamine vormikohasel isikukaardil ei ole 1. juulist kohustuslik. Samas on isikukaardil olevad tööalased ja töötaja isiklikud andmed tööandjale vajalikud ka edaspidi, mistõttu tuleks tõsiselt kaaluda, kas kasutada isikukaarte edasi või teha vastav andmebaas, kuhu kantakse isikukaardi andmed.

Kas tööraamat antakse töötajale pärast 1. juulit kätte või jääb see kuni töölepingu lõppemiseni tööandja kätte?

Kui töötaja jätkab töötamist pärast uue seaduse jõustumist, jääb tema tööraamat endiselt tööandja kätte. Tööraamat antakse töötajale kätte töölepingu lõppemisel. Uuelt töötajalt, kes asub tööle pärast 1. juulit, tööraamatut aga ei nõuta. Soovitatav on töötajat, kellele tööraamat kätte antakse, teavitada tööraamatu säilitamise vajadusest ja võimalusest esitada tööraamat sotsiaalkindlustusametile kannete andmebaasi kandmiseks.

Kas tööandja peab kehtestama töökorralduse reeglid või võivad senised töösisekorraeeskirjad edasi kehtida?

Uus seadus ei näe ette töösisekorraeeskirja, küll on aga ette nähtud töökorralduse reeglite kehtestamine. Kuna sisuliselt on tegemist tööandja poolse sisemise töökorralduse kehtestamisega, võivad töösisekorraeeskirjad endiselt kehtima jääda. Töösisekorraeeskirjade või töökorralduse reeglite kehtestamiseks või muutmiseks ei ole tulevikus vaja tööinspektori kooskõlastust.

Millise seaduse alusel lõpeb tööleping, kui tööandja teatab töölepingu lõpetamisest ette juunis, kuid tööleping lõpeb juulis?

Uue TLS § 131 2. lõike alusel kohaldatakse töölepinguga seotud asjaoludele ja toimingutele, mis on tekkinud või tehtud enne 1. juulit 2009. a, senikehtinud ehk vana töölepinguseadust. Kui töötajale teatatakse ette töölepingu lõppemisest juulis, toimub see 1992. a TLS alusel, st tuleb järgida seaduses ettenähtud etteteatamise tähtaegu ja töötajale makstava hüvitise suurust.

Niina Siitam, tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)