Millist tulevikku ootavad Saaremaa noored

Millist tulevikku ootavad Saaremaa noored

 

Kas, millal ja millistel tingimustel tuleb noor inimene pärast õpinguid Saaremaale tagasi? Kuhu on noortel pärast gümnaasiumi lõppu kavas õppima minna? Millises ametis või valdkonnas soovivad nad tulevikus töötada?

Neile ja veel paljudele küsimustele aitas vastuseid saada Saaremaa abiturientide edukonverentsil “Tuleviku kompass” läbiviidud küsitlus.
Varem infomessina toimunud üritus korraldati mullu 21. novembril konverentsina, kus käsitleti kolme läbivat teemat: karjäär ja selle planeerimine, edu olemus ja tõlgendamine ning eduka karjääri võimalikkusest Saaremaal. 203 noorest tagastas küsitluslehe 95.

Antud vastustest võib järeldada, et gümnaasiumi lõpetaja peamine probleem karjäärivalikul on iseenda ja oma võimaluste (valikute) analüüs. Kui ei tunne oma tugevusi ja nõrkusi, ei tea, mis meeldib või ei meeldi, ei oska arvata, mis sobib või ei sobi, siis on tõepoolest keeruline paljude võimaluste hulgast just endale sobiv leida. Seega tuleks koolides rohkem rõhku panna eneseanalüüsi oskuste arendamisele ning töömaailma võimaluste tutvustamisele ja analüüsile.

Saaremaale tagasi

Küsimusele, kas, millal ja millistel tingimustel tuleb noor pärast õpinguid Saaremaale tagasi, vastati alljärgnevalt:
39 noort 95 küsitletust tuleks Saaremaale tagasi, kui leiaks siin sobivat tööd. 14 noort oleks huvitatud siin kaugtöö tegemisest. 24 vastanut tuleks saarele tagasi siis, kui loob perekonna ja sünnivad lapsed, 20 tuleks pensionipõlve veetma. 51 noort vastas, et ei tea, mida elu toob. Vaid kolm olid kindlad, et nad ei tule kunagi saarele tagasi, samas kinnitasid kõik 95 vastanut, et lähevad pärast gümnaasiumi lõpetamist saarelt ära kogemusi ja haridust saama.

Faktorina, mis mõjutaks nende saarele tulekut, märkis 7 noort ära silla mandri ja saare vahel, samas ütles 3 vastanut, et sild mõjutaks nende otsust pigem negatiivselt. (Otsest küsimust, kas oled silla poolt või vastu, ei esitatud.)

Valikud pärast gümnaaasiumi

Pärast gümnaasiumi lõppu soovib 63% noortest minna kõrgharidust omandama, 14% rakenduslikku kõrgharidust, 4% kutseharidust. Vaid 9% noortest ei olnud novembrikuus oma valikus veel kindlad. Noored põhjendasid oma valikuid sooviga saada head töökohta (15% vastanutest), märgiti ära ka hariduse olulisust ja enesearendamise soovi. 41% vastanutest väitis end olevat kindlal veendumusel, et valik on tema jaoks õige – ta teab, mida tahab, ja see valik ka sobib talle. Märgiti ära ka mitu valikut.

Amet või valdkond

Vastates küsimusele, millises ametis või valdkonnas soovid tulevikus töötada, ei osanud 49% konkreetset ametit või valdkonda nimetada, 51% nimetas konkreetse soovitud ameti või valdkonna. Kõige enam nimetati majandust (5 korda), sotsiaaltööd (5) meditsiini (4) ja merendust (3). 1 või 2 korda nimetati reisikorraldust, riigitööd, disaini, finantsvaldkonda, turismi, toitlustust, noorsootööd, reklaami, kinnisvara, ehitust jne.

Valikute tegemine

Küsimusele, kas tänapäeval on karjäärivalikute ja -otsuste tegemine raske või lihtne, vastas 66% küsitletud noortest, et valik on raske. Nendest noortest 46 pidas selle põhjuseks valikute rohkust, 18 noort märkis, et valik on raske just seetõttu, et eneseanalüüs on raske.

Samas leidis 34% küsitletutest, et valikute tegemine on lihtne ning peapõhjusena toodi jällegi välja valikute rohkust. Valikute tegemist lihtsustab noorte arvates ka asjaolu, et maailm küll muutub kiiresti, kuid ka valikuid saab muuta, info on kättesaadav ja vajadusel saab abi küsida karjäärinõustajalt. Noored, kes pidasid valikut lihtsaks, märkisid ka ära, et kui oled endas selgusele jõudnud ja sul on unistused, ei ole karjäärivalik keeruline küsimus.

Väärtushinnangud
Küsitlusest selgus, et 95 noorest 67% peab tähtsaks häid suhteid perekonnas ja lähedastega, 58% jaoks on tähtis hea tervis, 56% jaoks rahulolu iseendaga ja 54% jaoks töökoht, kus saab end teostada. Olulised on noorte jaoks ka hea haridus (49%) ja tasakaalu leidmine iseendas (41%). Suhteliselt olulised on sõbrad (22%). Vähemtähtsaks peetakse raha ja asju, head välimust ja panustamist ühiskonda.

Karjäärinõustamine Saaremaal

* Noortel vanuses 17–26-a on võimalus saada tasuta karjäärinõustamist;
* grupinõustamisi korraldatakse üldhariduskoolide 9. ja 12. klasside õpilastele kutse-õppeasutuse põhikoolijärgsetele lõpukursustele;
* noortele vahendatakse karjääri-infot nii avatavas karjäärikeskuses kui ka meedia kaudu;
* jätkuvalt korraldatakse maakonna noorte infomessi ja edukonverentsi “Tuleviku kompass”, mis sel aastal toimub 21. novembril;
* koolides edendatakse karjääriõpet koolituse (toimub sügisel) ja võrgustiku taasloomise kaudu;
* maakondade karjäärinõustajad osalevad üle-eestilistes karjääriteenuste arendamise töögruppides.

Inga Teär,
Saare maavalitsus
Marju Põld,
Saaremaa karjäärikeskus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)