Lihtne küsimus

Kaks kurikaela peksid ühte inimest, riik sai trahviraha, kohus kohtukulud, aga kannatanu?

Vastab Pärnu Maakohtu esimehe abi Elo Kirsipuu

Süüdimõistetu, keda karistati rahalise karistusega, on kohustatud selle summa tasuma 30 päeva jooksul peale kohtuotsuse jõustumist riigieelarvesse. Sama lugu on kohtukuludega, mis kaasnevad iga süüdimõistva kohtuotsusega; neid ei saa mitte kohtunik, vaid riik.

Mis puudutab kannatanut, siis vastavalt kehtivale kriminaalmenetluse seadustikule on kannatanul, kellele on kuriteoga vahetult tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju, õigus tsiviilhagi esitada kogu menetluse kestel kuni kohtuliku uurimise lõpuni.

Kohtulik uurimine lõpeb teatavasti enne kohtuvaidlusi. Isikul, kelle vastu hagi esitati, on õigus hagi suurusele vastu vaielda ja kohus nõuda kannatanult täiendavate tõendite esitamist tsiviilhagi suuruse kohta.

Kriminaalmenetluse tulemusena on kaks võimalust: kas hagi rahuldatakse ja mõistetakse süüdimõistetult välja kannatanu kasuks või hagi ei rahuldata ja jäetakse lahendamiseks tsiviilkohtupidamise korras. 

Viimasel juhul tuleb kannatanul esitada kohtusse hagi, järgides tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätteid, kolme aasta jooksul ajast, mil ta kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama. Lühidalt lahtiseletatult tähendab see, et kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest kolme aasta jooksul võib kannatada saanud isik pöörduda kahjunõudega kohtusse.

Märgin siinkohal veel ära, et vaadeldes üldiselt Pärnu Maakohtus tehtud lahendeid, rahuldatakse kriminaalmenetluse käigus tsiviilhagid, kus ei ole hagi esemes vaidlust, näiteks peksmise käigus rikutud riided või lõhutud asjad. Moraalse kahju nõuded võivad kujuneda vägagi keerulisteks tsiviilvaidlusteks ja on jäetud reeglina lahendamiseks tsiviilkohtupidamise korras.

Samuti võiks tutvuda veel sel lingil sisalduva infoga: https://www.eesti.ee/est/teemad/oigusabi/kuriteost_ja_karistusest/kuriteoga_tekitatud_kahju_ja_selle_valjanoudmine/ .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)