Eksperdid soovitavad Sõmerale rajada soojuse ja elektri koostootmisjaama

Kärla vallavolikogus esimese lugemise läbinud soojamajanduse arengukava soovitab põlevkiviõliga kütmise asemel ehitada Sõmerale biogaasil töötava koostootmisjaama.

Juunis valminud arengukavas öeldakse, et tulevikus tagab kõige odavama kütusehinna Sõmerale biogaasijaama ning soojuse ja elektri koostootmisseadme paigaldamine. Jaama rajamise ettevalmistusi tuleb alustada kohe, sest soodne hetk selle ehitamise alustamiseks võib saabuda juba mõne aasta pärast seoses elektrituru avanemisega ja Ignalina tuumajaama sulgemisega.

Koostootmisjaama rajamise probleemiks on praeguse Sõmera soojusvõrgu väike koormus, mis ei taga jaama efektiivset aastaringset kasutamist. Seetõttu võiks Sõmera koostootmisjaamaga ühendada ka Kärla kaugküttesüsteemi, mis on aga üsna kulukas ettevõtmine ja vajab toetusraha.

Arengukava koostaja, Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi teadur Ülo Kask ütles Oma Saarele, et biogaasi tootmise põhiline tooraine on ümbruskonna põllumajandusettevõtete sõnnik. “Karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes tuleb sõnnik nii või teisti ära käidelda ning mõistlik on see sellisel juhul muuta energiaks,” rääkis Kask.

Lisaks koostootmisjaama rajamisele analüüsib arengukava ka Estagari heitsoojuse kütteks kasutamist ja põhukatla kasutuselevõttu, mille soetamine võiks investeeringutoetuse korral kujuneda suhteliselt soodsaks. “Põhukatel oleks esmalahendusena kõige lihtsam ja see oleks suhteliselt hästi teisaldatav ka, kui tekib hiljem võimalus rajada biogaasijaam,” rääkis Kask.

Sõmera ja Kärla katlamaja haldava Pärnu firma SW Energia juhatuse liige Tarmo Saarts ütles Oma Saarele, et biokütusel töötav katlamaja on iseenesest väga tore, kuid paraku on seadmed väga kallid ja Kärla vallas tarbijaid vähe. Taoliste seadmete soetamine tuleb kõne alla ainult Euroopa Liidu tõukefondide toetuse abil, vastasel juhul lööb kulukas investeering soojuse hinna tarbija jaoks veel kõrgemaks, lausus Saarts.

Arengukavas öeldakse, et omavalitsusel tuleks kindlasti soodustada ja võimaluste piires toetada kohalike kütuste kasutamist, mis mõjutab positiivselt tööhõivet maakonnas. Puitkütuse korral on oluline ka keskkonnahoiu aspekt, mis võib soodsalt väljenduda ka majanduslikus mõttes – CO2 emissiooni eest makstava saastetasu säästmise teel.
Arengukavas leitakse, et soojusettevõtted võiksid kuuluda kohalikele omavalitsustele. Kui ettevõte on omavalitsuse omandis, saab omavalitsus olla kindlam, et kasumi eest hooldatakse ka torustikke ja ollakse reeglina heaperemehelikum.

Investeeringute koguvajaduseks Kärla valla kaugküttesüsteemi lähema 15 aasta jooksul hindab arengukava ligikaudu 15–30 miljonit krooni, mis ei sisalda elamute energiasäästlikuks renoveerimiseks vajalikke kulutusi.

Kärla vallavolikogu esimees Toivo Vaik:

Töö on hästi vajalik ka selle tõttu, et keegi ei ole kunagi teinud sellist analüüsi kogu Kärla valla energeetikamajanduse kohta, nagu see arengukava sisaldab. Sealt leiame andmed ka soojamajanduse infrastruktuuri ja kõigi seadmete olukorra kohta.

Arengukavas analüüsitakse läbi võimalused kohaliku tooraine kasutuselevõtmiseks, olgu siis tegemist põllumajanduse ülejääkidega nagu põhu, heina, rohelise massi, silo või biogaasiga. Uuring sisaldab ka pilliroo võimalikku kasutamist, mida on vallas piisavalt Suurlahe ääres. Samuti võimalust päikeseenergia, põhjaveesoojuse, maakütte, välisõhukütte ja Estagari jääksoojuse ärakasutamise võimalusi ning nende riskianalüüse.

Samas antakse hinnang kaugkütte kadude vähendamise vajadusele, sest hetkel moodustavad juba trassikaod ligi 17%. Käsitletud on ka Sõmerale koostootmisjaama rajamist tulevikus. Tähelepanuta ei ole jäänud ka elektrienergiaga seonduv.

Tänapäeva tehnika on kiiresti arenev, sellepärast annab arengukava selle vastuvõtmise järel võimaluse osaleda mitmetes energeetikaalastes europrojektides. Uusi võimalusi on pidevalt otsinud ka soojamajanduse operaatorfirma SW Energia, kelle innovaatiline tegevus on märkimisväärne. Valmiv arengukava annab vastused küsimusele, milliseid teid on edasiminekuks mõistlik kasutada erinevates situatsioonides.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)