Õiguskantsler ei võtnud Lümanda volikogu pöördumist menetlusse

Õiguskantsler Indrek Teder jättis menetlusse võtmata Lümanda vallavolikogu pöördumise, milles paluti uurida vastuolusid teeseaduses ja põhiseaduses ehk siis ajalooliselt väljakujunenud ja avalikus kasutuses olevate teede kasutajate ning eraomanike soovide vahel.

Õiguskantsleri volitusel saatis õiguskantsleri büroo direktor Alo Heinsalu Lümanda vallavolikogule kirja, milles ütleb õiguskantslerit küll mõistvat volikogu muret seoses tekkinud olukorraga, kuid lisab, et menetlusse mittevõtmise põhjuseks loetakse seda, et praegusel juhul on võimalik kasutada probleemi lahendamiseks teisi efektiivsemaid õiguskaitsevahendeid.

“Kui eratee on vajalik avalikuks kasutamiseks, siis saab kohalik omavalitsus seda ka nii määrata,” seisab vastuses volikogule. “Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 6 näeb ette kinnisasjale sundvalduse seadmise võimaluse ja seda alust saab rakendada ka eratee avalikult kasutamiseks määramise juhul.”

Samuti toonitatakse kirjas, et antud juhul on kohalikul omavalitsusel võimalik tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrata eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetada vallavolikogu ja kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes teehoiu korraldamise eest vastutav isik. “Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandja.”

Teise probleemina oli Lümanda vallavolikogu välja toonud Jõgela küla tee, kus neljal kinnistuomanikul on juurdepääs oma kinnistule takistatud. Õiguskantsleri hinnangul on kinnistuomanikel õigus nõuda juurdepääsu oma kinnistule, kui nende kinnistuteni ei vii avalikku teed. “Teie pöördumisest ei nähtu, kas nendel kinnistuomanikel on olemas asjaõiguslik kokkulepe eratee kasutamiseks või kas need kinnistuomanikud on eratee omanikult taotlenud oma kinnistule juurdepääsuõigust.”

Õiguskantsler on seisukohal, et eelkõige peab kohalik omavalitsus rakendama meetmeid oma elanike huvide kaitsmiseks ning et kohalikul omavalitsusel on efektiivsemaid õiguskaitsevahendeid probleemide lahendamiseks kui õiguskantsleri poolne menetlus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)