Kuressaare linn küsib ehituskeeluvööndi osas keskkonnaministri arvamust (2)

Kuressaare linnavalitsus soovib keskkonnaministrilt selgitust, kas puhkeotstarbelisele maale elamurajooni ehitamise korral hakkab Põduste jõe suudmealal kehtima seadusest tulenev ehituskeeluvöönd.

Keskkonnaministril on seisukoha võtmiseks aega 21. aprillini.
Pidades silmas elamurajooni ehitamist Põduste jõe suudmeala puhkeotstarbelisele maale, küsib abilinnapea Urmas Sepp keskkonnaministrilt, kas üldplaneeringuga lubatud ehituskeeluala vähendamine on seotud maakasutuse sihtotstarbega.

Looduskaitseseaduse kohaselt kehtib Kuressaare linna rannaalal ja Põduste jõe kaldaalal 50 meetri ehituskeeluvöönd. Omaaegne keskkonnaminister Heiki Kranich andis aga Kuressaare üldplaneeringu koostamise käigus loa kaotada osal Kuressaare rannaalal ja Põduste jõe valgalal ehituskeeluvöönd, et saaks mereäärset puhkeala arendada.

2004 aasta detsembris algatati linna üldplaneeringut muutev Lootsi tn 25 ja 27 detailplaneering, mis näeb ette ehitada alale ka elu-ja ärihooneid, mille ehituslikuks piirjooneks merekaldast on 10 meetrit (kallasrada) ja jõekaldast 4 meetrit.

Urmas Sepa sõnul ei ole Kuressaare linn siiani ehituskeeluvööndi puudumist maa sihtotstarbega sidunud. Ka ei näe linn põhjust säilitada kogu Lootsi tn 25 ja 27 ala puhkeotstarbelise maa-alana, kuna ala asukoht ja looduslikud tingimused pakuvad võimalusi selle kasutamiseks ka elamute ja äride rajamiseks. Samas tuleb Urmas Sepa hinnangul tagada ala edasisel planeerimisel olemasoleva mereäärse avaliku puhkeala jätkuvus, et luua Lootsi 25 ja 27 ala vaba ühendus supelrannast golfiväljakuni, samuti Sääre ja Loode tammiku suunas.

Saare maavanem Toomas Kasemaa tegi hiljuti Lootsi 25 ja 27 detailplaneeringu järelevalve käigus linnavalitsusele ettekirjutuses, viia Kuressaares Lootsi tn 25 ja 27 elamurajooni detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad vastavusse kehtivate seadustega ning esitada põhjendatud kaalutlusi üldplaneeringu muutmise vajalikkuse kohta.

Kuna arendaja eesmärk on Lootsi 25 ja 27 peale puhkeotstarbelise maa ka elamu- ja ärimaade ehitamine, siis tuleb maavanema hinnangul võtta ehituskeeluvööndi määramisel aluseks looduskaitseseadus, mille kohaselt on linnas mererannal ehituskeeluvööndi ulatuseks 50 meetrit ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel (Põduste jõgi) samuti 50 meetrit. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb maavanema hinnangul uuesti taotleda nõusolek.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)