Karjääri planeerimine – on see tulevikuredeli ehitamine?

Karjääri planeerimine – on see tulevikuredeli ehitamine?

 

Eluks tänases ühiskonnas ja maailmas, kus tuleb kokku puutuda erinevate elukutsete esindajatega ja kohaneda järjest kasvava konkurentsi tingimustega, muutub järjest olulisemaks üksteisemõistmine, respekt, avatus, valmisolek dialoogiks ja koostööks.

Eelöeldu toetub oma arengutes haridusele ja haritusele ning võimaldab, et täiskasvanute maailma neli väärtustasandit – vabadused, õigused, kohustused, vastutus – oleksid meist igaühele elutervelt teadvustatavad, jõudmaks pädevate valikute tegemiseni ning enese ja teiste toimimise väärika hindamiseni.

Praegune üldharidussüsteem valmistab ette nõudlikke ja õigusteadlikke palgatöötajaid, kes vaatavad sinna, kuhu nende pilk suunatakse, ja vaatavad seda, mida neilt oodatakse! Kahetsusväärselt prevaleerib meie ühiskonnas tehislikult kultiveeritud suhtumine: kuidas olla atraktiivsem töövõtja, saada rohkem palka ja teha karjääri – karjerism töövõtja võtmes on muutumas just kui omalaadseks ühiskonna kultuseks. Mille muuga saaks olla seletatav ettevõtliku mõtteviisi puudumine suurema osa noorte hulgas?

Individuaalne ambitsioonikus, loovus, massist eristumine ja riskeerimise julgus on isikuomadused, mis kirjeldavad ettevõtjat, kes peaks olema ühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohalt innustav eeskuju läbi oma tegevuse, luues konkurentsivõimelisi töökohti ning toetades riiklikku jõukust ja rahvusvahelist lisaväärtust. Samas ei saa teadmistepõhisest majandusest loodetud riiklikku konkurentsieelist tekkida, kui ollakse töövõtjana hõivatud lisaväärtust mitteloova tegevusega.

Valikud ja võimalused – kõik algab sinust

Läinud reedel otsiti Orissaare gümnaasiumis sealse karjäärikoordinaatori Riina Aljase eestvedamisel korraldatud karjäärikonverentsil “Valikud ja võimalused – kõik algab sinust!” vastuseid karjääri planeerimise mõttekusele ning erialavalikuga kaasneda võivatele küsimustele ja võimalustele.

Kogu karjääripäeva vältel tegutsesid ettevõtjate juhendamisel aktiivselt ka ameteid tutvustavad töötoad, kus gümnaasiumiõpilastele tutvustati turismimajanduse, hotellinduse, käsitöö, põllumajanduse, meditsiini-, muusika-, pedagoogika-, tehnika-, juhtimis-, sepatöö ja personalijuhtimise erialade plusse ja miinuseid. Aga ka seda, millised on ühes või teises ametis tööalased ootused, karjäärivõimalused, valikute realiseerimise ning õppimise võimalused nii Saaremaal kui üle kogu Eesti.

Erialade tutvustamisest ja karjäärinõustamisest oli abi kindlasti nendele õpilastele, kes vajasid selgust otsustamaks, milliseid riigieksameid sooritada, et planeerida edasiõpet, või neile, kellel on raskusi elukutse valikul realistlike otsuste tegemisega. Näiteks pole ju mõtet meditsiiniõeks õppima minna, kui verd ei talu, või loomakasvatajaks hakata, kui silo lõhn oksele ajab.

Konverentsi lõppedes tõdesin, et õnneks ei laiene arvamus julguse, ettevõtlikkuse ja tahte puudumise kohta kõigile – Orissaare gümnaasiumi õpilased Krete Sema ja Jan Teevet on vägagi teadlikult sidunud oma elu (turismi)ettevõtlusega juba praegu.

Vestlusel õhkus nende olekust sulaselget mõjukust, mis eristas neid eakaaslastest – ja see valmistab rõõmu – ometigi leidus minu jaoks keegi, kes lükkas ümber väite, et karjääri planeerimine koolis õpetab ainult seda, kuidas leida ja küsida töökohta ning kuhu selleks pöörduda. Ka olid noored veendunud, et väärtuslik on kooliharidus, mille olulisteks osadeks lisaks hinnetele ja faktiteadmistele on väärtuskasvatus, mis loob eeldused toimetulemiseks üha mitmekesisemaks muutuvas maailmas.

Karjääriplaneerimine on pidev tegevus

Riina Aljas selgitas, et karjääriplaneerimine on pidev tegevus, mis aitab jõuda võimalike valikuteni, ning karjääriga tegeledes tuleks arvestada nii tõusude-langustega kui ka unistuste ja soovidega. Ainult ise oma eluteed juhtima õppides saab võimalikuks kujundada see vastavaks oma väärtustele, huvidele ja soovidele. Lisaks tahtmistele ja soovidele peaks igaüks arvesse võtma ka oma võimeid ning läbi kogemuse omandatud oskusi.

Loodan väga, et tuleval aastal saab Orissaare gümnaasiumi väärikas direktorihärra Peeter Hansberg konverentsi avasõnu öeldes rääkida juba traditsioonist, mis suunatud palju laiemale kuulajaskonnale! Et lisaks sel korral osalenud Muhu põhikooli ja Valjala põhikooli õpilastele leiavad konverentsile tulemiseks piisavalt motivatsiooni nii teised Saaremaa koolid kui ka siinset hariduselu korraldavad ja edendavad ametnikud, kelle osalusprotsent oli seekord kahjuks null. Ainult läbi koostöö saame tagada kvaliteetsema akadeemilise edu nii andekatele kui ka vähemedukatele õpilastele.

Vaatamata sellele, et me ei ole sarnased ja lahendame oma eluraskusi erinevalt, on inimene lõpuks ikkagi tervik ja vajab eluga toimetulemiseks laiapõhjalisi teadmisi. Teisisõnu tähendab see oskust näha väga erinevate valdkondade vahelisi seoseid, oskamaks tunnetada nende mõju meie tundeelule, mõttemaailmale ja inimsuhetele, et eluvõimaluste tohuvabohus iseendaga rahujalal olla ja edukalt hakkama saada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)