Kuressaare algatab liikumise “Alkoholiprii klass” ja kohustuslikud noortekoosolekud

Kuressaare algatab liikumise “Alkoholiprii klass” ja kohustuslikud noortekoosolekud

 

Kuressaare linnavalitsuses valmis volikogu nõudmisel dokument, mis näeb ette meetmete tugevdamist avaliku ja heakorra tugevdamiseks linna haldusalal. Kuna suure osa õigusrikkumistest panevad toime alaealised, siis näeb kõnealune dokument ühe meetmena ette liikumise “Alkoholiprii klass” algatamist, mille eesmärgiks oleks võõrutada lapsed alates neljandast klassist kangema kraami pruukimisest.

Linnavalitsuses koostatud dokumendist võib lugeda, et “ilmselt on aeg küps algatada koostöös koolide ja õpilasomavalitsustega liikumine “Alkoholiprii klass” (analoog liikumisele “Suitsuprii klass”), saavutamaks alkoholitarvitamise hukkamõistmise ka noorte endi hulgas”. Sellise ettevõtmise täideviimise tähtajaks on pandud 2008. aasta.

Sundkorras koosolekule

Et aga juba õiguskorraga pahuksisse sattunud alaealisi taas õigele ja seaduskuulekale teele tagasi tuua, kavatseb linnavalitsus koostöös politsei, alaealiste komisjoni ja õppeasutustega korraldada “kohustusliku osavõtuga nn preventiivseid koosolekuid”.

Need koosolekud, kus peetakse aru laste sooritatud õigusrikkumiste ühiskonnaohtlikkuse üle ja kus selgitatakse õigusrikkumistega kaasnevaid võimalikke karistusi ja sanktsioone, on eelkõige mõeldud alaealistele õigusrikkujatele ja nende vanematele. Selliste “kohustusliku osavõtuga” koosolekute korraldamine on linnavalitsusel – nii vähemalt võib kõne all olevast dokumendist lugeda – kavandatud pideva üritusena.

Kuressaare politseijaoskonna noorsooküsimustega tegelev vanemkonstaabel Maret Metsmaa ütles selle punkti kommentaariks, et tema arvates ei haaku linnavalitsuse koostatud dokumendi selline sõnastus just kõige paremini õigusriigi põhimõtetega.

“Kui alaealiste komisjon võib õigusrikkujast alaealisele tõepoolest teha kohustuseks osalemise erinevates preventiivse iseloomuga programmides,” selgitas Metsmaa, “siis lapsevanemat ei saa me kuidagi kohustada. Täiskasvanud inimest ei tohi ilma tema nõusolekuta isegi viinaravile saata, meie õigus on lapsevanemale vaid selgitusi jagada ja tema mõjutamiseks üksnes sõnu kasutada.”

110 taas Kuressaarde?

Kuna pärast hädaabitelefoni 110 Pärnusse üleviimist on Saaremaa elanikel politseiga suhtlemisel rohkesti probleeme tekkinud, siis hakkab linnavalitsus kõikidel tasanditel taotlema Kuressaares 24-tunnise korravalveteenistuse taastamist.

Sisuliselt tähendab see taotlus seda, et juhul kui linnavalitsusel õnnestub oma tahtmine saavutada, hakkab Saaremaalt hädaabinumbrile helistajale vastama Kuressaare politseijaoskonnas istuv ja kohalikke olusid hästi tundev inimene.

Kuressaare linnavalitsuse avaliku korra meetmete tugevdamist käsitlevas dokumendis on hädaabitelefoni 110 Kuressaarde tagasitoomise argumendina toodud asjaolu, et 2008. aastal kavatseb linn käivitada videovalvesüsteemi I etapi, mis haaraks vähemalt kolm kaamerat koos nende pidevat jälgimist tagavate IT lahendustega. Kui aga videokaamerate pilti ööpäevaringselt keegi ei jälgi, jookseks tehtav investeering tühja.

Linnavalitsus on seisukohal, et turvakaamerate olemasolul võib ju politseil hiljem mõnevõrra kergem olla süüdlasi selgitada, kuid tõhusa korrakaitse märksõnadeks on eelkõige õigusrikkumiste ennetamine ja nende õigeaegne tõkestamine.

“Aasta korravalvuri” tiitel

Et linnakodanikke ja korrakaitseametnikke senisest paremini avaliku korra tagamisele innustada, kavatseb Kuressaare linnavalitsus sisse seada “aasta korravalvuri” tiitli, millega kaasneks ka teatud rahaline preemia.
Tiitlile võivad pretendeerida kõik politseinikud, abipolitseinikud või siis turvatöötajad ja selle statuut peaks valmima järgmise aasta jooksul. Esimene “aasta korravalvuri” tiitel on plaanis välja anda 2008. aasta eest.

Linnaparki pargivaht ja enam avalikke käimlaid

Mis puudutab Kuressaare linna heakorra parandamist, siis siin on linnavalitsusel kavas paljude muude meetmete hulgas näiteks kavas senisest efektiivsemalt võtta vastutusele need isikud, kes on heakorraeeskirju või siis reklaami- ja ehitusnõudeid rikkunud.

Kuna suur hulk õigusrikkumisi nii avaliku kui ka heakorra vastu pannakse toime linnapargis, siis kaalub linnavalitsus nn pargivahi institutsiooni loomist. Samas on linnavalitsus endale kohustuseks võtnud tagada, et vähemalt 2009. aasta lõpuks (tegu on kohalike omavalitsuste valimiste aastaga – toim) oleks Kuressaare linnapargis “piisavalt prügikaste ja avalikke käimlaid”.

Kuressaare linnavalitsuse koostatud avaliku ja heakorra tugevdamise meetmeid käsitlevat dokumenti hakkab linnavolikogu arutama 13. detsembri istungil.

Liikumine “Suitsuprii klass” on Eestimaa koolides toimuv võistlus, mille eesmärgiks on ennetada või lükata edasi suitsetamise alustamist noorte seas ja motiveerida neid õpilasi, kes suitsetavad, sellest pahest loobuma. Kui viis aastat tagasi alustas võistlust 1500 last, siis möödunud õppeaastal osales liikumises juba ligi 11 000 õpilast. Alates käesolevast aastast on “Suitsuprii klassi” liikumisse haaratud lapsed alates neljandast klassist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 11 korda, sh täna 1)