Maavalitsus esitab teemaplaneeringu siseministeeriumile

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest.

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” eesmärk on määratleda maakondlikul tasandil väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik ning tulenevalt nende säilitamise vajadusest seada tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks.

Planeeringu avalik väljapanek kestis käesoleva aasta 24. augustist 24. septembrini. Avaliku väljapaneku ajal esitati kolm kirjalikku ettepanekut ning pärast esimest avalikku arutelu esitas planeeringu kohta ühe arvamuse eraisik.

Kaarma vallavalitsus esitas küsimusi ja ettepanekuid, mis käsitlesid vaadete piiramist, Kuressaare linna lähiümbrust, maakonnaplaneeringus krundi suuruste määratlemise otstarbekust, puhkealasid, väärtuslike maastike kirjeldusi ning rohelise võrgustiku tuumalade piire ja mikrovõrgustiku tihendamist.

Orissaare vallavalitsus esitas küsimusi teemaplaneeringu ja Orissaare valla rannaalade osaüldplaneeringu erinevuste kohta väärtuslike põllumaade, rohealade ja krundi suuruste määratlemisel.

Mustjala vallavalitsus esitas ettepanekuid ja küsimusi külamiljöö taastamise kohta Panga maastikukaitseala piiresse jääval 3,5 hektari suurusel maa-alal, maakonnaplaneeringus krundi suuruste määratlemise otstarbekuse kohta ning korduva üleujutusega alade ja ranna ehituskeeluvööndi määratlemise kohta.

Eraisik esitas arvamuse Mustjala valla ettepanekute kohta.
Maavanem teatas oma seisukoha ettepanekute kohta nende esitajatele kirjalikult ja neid arutati avalikel aruteludel. Planeeringu esimene avalik arutelu toimus 10. oktoobril ja teine avalik arutelu 22. oktoobril.

Teisel avalikul arutelul toimus diskussioon merekultuuri objektide (lautrid, paadi- ja võrgukuurid jms) ehitamise teemal, sealhulgas Panga maastikukaitseala piiresse jääval 3,5 hektari suurusel maa-alal.

Maavanem on seisukohal, et teemaplaneering üldiselt toetab merega piirnevatel väärtuslikel maastikel merekultuuriga seonduvate objektide säilitamist ja taastamist, sealhulgas Mustjala valla ideed taastada Panga külas merekultuuriga seonduvaid objekte.

Samas, arvestades maakonnaplaneeringu üldistusastet, ei pea ta põhjendatuks väikest ja konkreetset maa-ala puudutava ettepaneku sisseviimist teemaplaneeringusse. Soovitame antud küsimuse lahendada valla (osa)üldplaneeringuga. Samuti saab korduva üleujutusega alasid määrata ainult üldplaneeringuga ning ehituskeeluvööndit muuta üld- või detailplaneeringuga. Teemaplaneering annab selleks vaid soovitusi.

Sisulisi eriarvamusi teemaplaneeringu avalikustamisel ei jäänud ning see esitatakse järelevalve teostamiseks siseministeeriumile.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)