Kommentaar

Kommentaar Oma Saare 24. oktoobri juhtkirjale Ajakirjanik kohtusaalist välja!

Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja juht Kristel Pedassaar:

Sellele, kas avalikul kohtuistungil on kodanik kohustatud näitama oma isikut tõendavat dokumenti või siis töötõendit, ei ole võimalik ühest vastust anda, avamata üldisemat tausta. Kohtus toimuva menetluse avalikkuse põhimõte tuleneb seadusest. Kohtute meediasuhtlus lähtub põhimõttest, et kõik kohtusaalis toimuv on avalik, kui seadus ei näe ette teisiti.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 38 lg 1 loetelu kohaselt on alust kuulutada menetlus kinniseks riigi julgeoleku või avaliku korra tagamiseks, menetlusosalise, tunnistaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, lapsendamissaladuse hoidmiseks, alaealiste huvide kaitsega seonduvates menetlustes jne.

Nimetatud sätte lg 2 kohaselt võib kohus kuulutada menetluse kinniseks ka juhul, kui ilma selleta oleks ilmselt ohustatud objektiivne õigusemõistmine või kui kinnises menetluses on oluliselt suurem võimalus veenda pooli lõpetama menetlus kompromissiga või neid muul viisil lepitada. Kohtuistungi kinniseks kuulutamise võimalused sätestab ka Kriminaalmenetluse seadustik.

Kohus võib asja avalikul arutamisel viibimise keelata kohtu suhtes lugupidamatust väljendanud isikul, samuti alaealisel. Kohtul on õigus piirata isikute hulka kohtuistungil, kui istungisaal on ületäitunud ja see takistab asja arutamist. Samas on kõik kohtutöötajad kohustatud järgima avalikustamisega seotud toimingutes mitmeid isikuandmete kaitset käsitlevaid seadusi.

Eeltoodust tulenevalt ei ole istungil kuulajana viibiv kodanik, sh ajakirjanik, üldjuhul kohustatud näitama oma isikut tõendavat dokumenti või siis töötõendit, kuid ta võib seda teha.

Kohtuniku selgituste kohaselt kohtus ta ajakirjanikuga enne istungi algust kohtu koridoris. Eeldades, et ajakirjanik, kelle isik ei olnud talle varem teada, võib soovida tutvuda ka toimiku materjalidega, palus ta esitada töötõendi. Vastavalt kohtutele antud soovitustele meediasuhtluseks teatab ajakirjanik toimikuga tutvumise soovist kohtu pressiesindajale või kohtunikule ning edastab kohtutoimikuga tutvumise avalduse.

Ajakirjanik, kellel ei olnud töötõendit kaasas, nõustus seda koheselt tooma ning seejärel lubati ajakirjanik juba alanud istungile ja hiljem lubas kohtunik tal tutvuda ka asja materjalidega toimikus. Kohtunik avaldas juhtunu üle siirast kahetsust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)