Muhulaste ja kihnlaste ea läbisoamine (5)

Muhulaste ja kihnlaste ea läbisoamine

 

Sügis viskab jälle vempe. Korra tahab torm piad kõrude vahelt minema puhuda, siis särab jälle sõbralik päike kirgast karva pilide vahelt. Vanamad inimesed vahtivad taeva kohe ja katsuvad talist ilma ennusta.

Linnuparved lendvad kangeste kõrges – sie pidade sügavat talve näitama. Ja linnutie paiste kirkaste kätte – sie pidade koa külma ennustama. Ma ole mitu voastad iga sügise linnutied vahtin. Mo mielest uo sie ühtemuodi kogu aeg. Ju silmavoade väga tänapäine uo, näeb igavamini.

Laupa õhta Nautse Mihklil maha pietud Kihnu – Muhu rahvuspidus öörisid Kihnu riibulised siilikud Muhu mustade ümbrikute ja mieste kiride vattidega segamini. Mõni ütleb, et Kihnu soare pial valitseb veminism. Et voata, naesed tantsivad omavahel. Ma jälle mõtlesi, et elu ep jää ju siis koa lõpuni elamata ja kenas pidus tansid vehkimata, kut pidus miessuost tansipartnerimi iga naese jaoks ep jätku. Ikka soab ju tansit.

Nautses andis pillilugudega ia uo sisse Kihnu Kambaks ennast nimetan Kihnu mieste mõnusaste kodune kollektiiv vaheldumisi muhulasest lõõtsapillimehe Meelis Mereäärega. Korra ikka viel suur tänu ingega korraldajamehele Toomas Rohtlaanele!

Värskelt köisid Kihnu soare pial koa Külasema külaselsi näitemängi- ja laulu- ja tansiinimesed. Eakate päeva puhul ollid kihnu memmed kohja piale kokku tuln ringlid mekkima ja Külasema külaselsi rahvas andis sõnna kõrvale vaemutoitu. Sõnna sõitmine olle oln kangeste seiklusrikas ja kohja piale jõuti just vist tänu soarerahva kangusele ja moainimeste juures säilin inimlikkusele.

Kuolimajas pietse levanädalid. Uome, 12. oktuobril piaks olema kuolisisene Koolitop, tuleval nädalil tulemas moakondlik Koolitop.

19. oktuobril kellu 13.30, sie uo siis piale esimest kuolitundi, andvad Muhu Põhikuoli soalis nukuetenduse lastele ja koa tervetele peretele, kis uvitat uo, Palamuse Amatöörteatri kullafondi näitlejad. Lavalaudade valmis uo seat Aino Perviku südamlik lugu “Sookoll ja sisalik”.

Nuordekeskuses pieti teisibe järjekordne muinasjuturing, kus Muhu Muuseumi puolt luketi ette üks iesti laste omakirjutat õpetlik lugu ja muinasjuturingi nuored said erinevalt ielmistest kordadest sauekunstniku Marget Taffeli juhendamisel vuolida selle luo tegelased.

Tegalasi jõuti valmis 20 rinkis alates ämlikutest lõpetades alkoholiravil tõuguga. Oma piad pannid siis sellekorra kokku nuorde arendamise iaks Muhu InSea, Muhu Muuseum ja Muhu nuordekeskus. Kuostüö uo ikka oln edu alus ja öetse, et mieskonnatüö annab alati parima tulemuse.

Sie uo ehk ia tiada koa mõnele skeptikule, kis põle viel vastust soan oma küsimusele, miks ikka neid tegija-nimesid vahel nõnna palju uo. Sellepärast uogid, et seltsis mõtted soavad üksteeselt tuge ja ia lapi kordas soavad idied kasuma minema.

Kut laupa, 13. oktuobril, vähegid ilma tuleb, sõidab järgmise kuostüöloani tulemusel ühisele voturetkele “Sügisemuinasjutt” seltskond Muhu ja Pöide valla nuori. Muhu Muuseumist ja Koguva külast akatse oma retkega piale kellu ühest päeva ja ietsi minnasse Pöide valda Mihkel Ranna dendraariumi.

Nuordel uo suovitav seltsi võtta digikaamera. Ületsi võet votude siast selgitatse välja muhulaste ja pöidelaste paramad pildid ja üldvõitja. Tulemused pannasse üles kena näitusena. Kus seda nähe soab, annan tiada.

Ietsirutates reglaami mõttes uo Muhuse tulemas külase luuletaja Contra. 23. oktuobril, iesti roamatu päeva, köib tuntud luomenimega mies külas Muhu Põhikuolis ja õhtast kellu 17.00 toimub luuleõhta Muhu nuordekeskuses. Luuleõhtale uodatse nuoremid ja vanamid luulelembelisi inimesi. Julgematele avat koa vaba migruhvon, et oma või teeste luomingud ette kanda. Üritus uo tasuta ja loanis üllatused.

Külakeskused uo maha pannud omad esialgsed loanid. Põhjaranniku külakeskuse tegemised vajavad viel täpsustamist. Kut nie ligemale tulavad, siis tasub koa välja õegata. Hellamaa külakeskuses köivad igakessikused kohviomingud ja kuulda olli, et tahetse jälle koa õhtati võimlema akata.

Muhu Muuseumirahvas akkab tasapisi titeputru kietma. Suojad tervitused Kadri Tüürile, kis selle jaoks ia põhjusse andn uo. Ikka kena, kut üks muhulane jälle rohkem uo.

Teisibe, 16. oktuobril, tuleb Koguva Tuomal jumalatienistus, mise aitab maha pidada õpetaja Urmo Saks. Tienistus akkab piale 13.30 ja köib lavka-aani välja.

Ilmatiade olle nädalivahetusel kanged lumetormi luban. Oidke omad piibud ja rillid ja kut sie tõeste tõeks piaks soama ja ärge autuga suikummide naal kottu välja minge! Iga inimene uo kellegile kallis, tasub oida nii ennast kut üksteist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 59 korda, sh täna 1)