Saaremaa koolijuhid said riigikontrollilt sugeda (12)

Saaremaa koolijuhid said riigikontrollilt sugeda

 

Munitsipaalkoolide tegevust auditeerinud riigikontroll tuvastas, et Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Muhu põhikooli direktor on tasustanud ennast ebaseaduslikult.

Riigikontroll tuvastas, et Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro maksis iseendale 2006. aasta jooksul 87 615 krooni lisatasusid ja Muhu põhikooli direktor Senta Room maksis iseendale 44 931 krooni lisatasu.

Riigikontrolli hinnangul on koolijuhtide otsus endale tasusid maksta ebaseaduslik ja taunitav, sest koolidirektorile erinevate tasude ja preemiate maksmine on koolijuhtidega töölepingu sõlminud linnapea või vallavanema pädevuses.

Riigikontrolli auditiga oli hõlmatud 36 kooli 15 linnast-vallast. Saare maakonnas auditeeriti Kuressaare gümnaasiumi, Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Muhu põhikooli. 19 auditeeritud kooli direktorid on vastu võtnud otsusi endale mitmesuguste tasude või preemiate maksmiseks.

Koolijuhid maksid iseendale tasu õppe- või asendustundide andmise eest. Näiteks oli Martna põhikooli direktor välja andnud käskkirja enda töölevõtmise kohta suhtlemisõpetuse õpetajana. Lisaks otsustasid koolidirektorid maksta endale preemiat või lisatasu seoses aasta töötulemuste või jõuludega. Auditi käigus tuvastati selliste tasude maksmine kokku vähemalt 336 906 krooni ulatuses.

Paljud koolidirektorid põhjendasid endale tasude maksmist volikogu kehtestatud pedagoogide töötasustamise aluste sättega, mille kohaselt makstakse lisatasusid kõigile kooli töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel. Sama meelt on ka Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. „Midagi sellist pole olnud, et ma olen ainult iseendale raha kirjutanud,” väitis Viljar Aro Oma Saarele, lisades, et töölepingu punkt võimaldab tal töötasustamise eesmärgil endale raha maksta.

„Linnaga on kokku lepitud, et direktorid käituvad palga maksmisel endale võrdsetel alustel teistega. Samuti on toetuste ja preemiatega, keegi pole seadustest üle astunud,“ kinnitas Aro.

Muhu põhikooli direktor Senta Room tõdes, et auditi tulemustest on jäänud mulje, nagu oleks ta ise endale raha kantinud. „Nii see ei ole olnud, see raha on tundide asendamiste ja ainekonsultatsioonide eest.“

Riigikontroll on aga seisukohal, et tasude maksmine valla- või linnavalitsuse hallatava asutuse juhile ei ole volikogu, vaid omavalitsusjuhi pädevuses.

Koolid ja sihtasutused on liiga läbi põimunud

Riigikontrolli audit käsitles ka Pärnu ja Kuressaare praktikat anda kooli haldamine üle sihtasutusele eesmärgiga korraldada haridusasutuse majandustegevust, õppe- ja kasvatustööd toetavaid tegevusi ning osutada huvialahariduse teenuseid.

Riigikontroll leidis, et kooli ja sihtasutuse töötajate tööülesanded olid läbi põimunud ja selgelt piiritlemata. Seda soodustas asjaolu, et munitsipaalkooli direktor oli ühtlasi vastava sihtasutuse juhataja. Lepingut teenuste osutamiseks ega vastutuse määramiseks kooli ja sihtasutuse vahel sõlmitud ei olnud, samuti olid munitsipaalkooli õpetajad ühtlasi sihtasutuse töötajad (ringijuhid, pikapäevarühma kasvatajad, huvijuhid).

Süsteemse puudusena ilmnes, et munitsipaalkoolides, mille juurde oli asutatud sihtasutus, oli töötajate mitme tööandja juures töötamine vormistatud ühe töölepinguga, sihtasutuse ja kooli asjaajamist korraldas sihtasutuse töötaja (sh vormistas kooli õpetajate töölepingud ja nende lisad ning muudatused). Sama probleem puudutas näiteks kooli raamatukogu pidamist – munitsipaalkoolide personali koosseisus raamatukoguhoidjate ametikohti loodud ei olnud.

Töökohustuste läbipõimumine põhjustas probleeme ka töötasustamises. Riigikontroll leidis, et erinevate ametikohtade tööülesandeid üheaegselt täites oli raske piiritleda, millises ulatuses tuleks töötajale palka maksta kooli eelarvest ja millises ulatuses sihtasutuse eelarvest.

Kuressaare linnavalitsus teatas riigikontrollile vastuseks, et linnavalitsusel ei ole kontrolli aruande projektis esitatud kohalikke omavalitsusi puudutavate ettepanekute osas vastulauseid.

Muhu vald nõustus auditi käigus tehtud tähelepanekute, hinnangute ja ettepanekutega ja kavatseb neid järgida 2008. aasta eelarve koostamisel.

Evely Aavik, Ain Lember

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 90 korda, sh täna 1)