Terve iesti pere uogid moa suol

Terve iesti pere uogid moa suol

 

Änamusel laste siast uo kauauodat kuolivaheaeg piale akan, lõpulasside lapsed üksi viel seda vahet vilkuvad köia. Muhu lõpetajate viimne ots paiste tuleva nädali lõppus. Muhu põhikuoli 9. lassi lõpetamise aktus toimub pühabe, 17. juunil kellu 14. Lõpetamas uo jälle või viel suur lass, kindlaste tuleb koa õnnitlejud palju.

Nädali iest kuolimajas direkuri vastuvõtul köis natusse alla kolmekümne kõikidest kõige tublimid kuolilapsi. Irmus kena voadata, kut mõni pere kohe tervenisti esindat. Ma mõtlesi – sie uogid iestlaste moa suol, vundament mise pial me püsime. Terve iesti pere, isa – ema – lapsed, oma kõikse paramas tähenduses. Silm puhkab, ing laalab sihes.

Suvitamiseperiood akkas koa piale. Paergus uo viel kena rahulik. Vähemaste nädali keskel köivad randas pered lastega, kena rahulik seltskond ja igate teretuln. Kaugel põle aga jälle sie aeg, kut siia rohkem igatsugu muud rahvast kokku kogub, siis põle oma muhu inimesel änam mere eare eriti asja.

Suurde jeepidega jämed linnamehed astuvad, õllepudel või mõni siidripurk lõdvalt ja muodsalt näppus, tavalisele inimesele lihtsalt piale. Võib muidugid väita, et me soame aritud näiteks uiema aa muusikaliste vuolude suhtes, nõnnasamma justkut piaks tüöd juure soama taarakorjajad.

Taara korjamine omakorda uo jällegid päris uvitav tiema. Muhu soare pial uo ehk mõni üksik, kelle uhkus lubab teese järelt pudelimi korista. Soare kõikse suurema poe juures kuhjab taarat sinna-tänna. Koristaja palub vahel mehi, et olge paid ja viige ometi nie pudelid poe taha taarapunkti, tehke elu kergemaks. Aga ei, muhulane uo kangeste uhke inimene, isegid alkohoolikuna.

Noabrivalla rahvas kutsub muhulasi mohulasteks. Ma lubasi selle täpseste välja uurida, kodusoare pial nii mõnigid tundis uvi. Kut mõni siis sial noabervaldas ennast liiaste värvikirevaste riide panni, öeti et „justkut mõni mohulane…“

Laupa-pühabe tuuritab soarde pial rinki Mini-Europeade`i turnee. 9. juunil kellu 15 vehkivad Muhus Koguvas Lustiline, Uhka ja Rapla. Muhu omad kollektiivid, Tokkroes ja Laulusõbrad, uo nähtavas Orisares kellu 16. Pühabe tihasse viel kõik seltskonnad kuos suur rongikäik ja kontsert Orisares.

Enne joanpäed tahetse Hellamaoa külakeskuses õppeda muhu kurrutat pastelde tegemist. Kursused akkavad toimuma Muhu päevade roames ja aegas 18. ja 19. juunil ja kohtade arv uo piiratud. Mõned vabad kohjad uo aga paergus olemas. Kis minna tahab, tiatage omast ruttu Tiina Jõgile. Osalejate arvu tahetse sellepärast ette tiada, et oleks võimalik kõikidele õppejatele piisavalt õppemise materjaali muretseda.

Muhu päevadest pikemaste soate tuleval nädalil mo käest tiada, kut te enne eb tia.

Selle nädali köis Hellamoa külakeskuses külas Lääne-Virumaa vallavalitsemiste liit.

Siis sõuke tähtis asi. Muhu valla 2007.–2013. voasta arengukava ja Muhu valla üldloanieeringu strategilise keskonnamõju indamise aruande avalik arutamine akkab tulema. Avalik arutelu toimub 29. juunil kellu 17 Hellamoa külakeskuse ruumide sihes. Dokumendid uo paergus väljas Liival vallavalitsuses, Liiva ja Hellamaa roamatukogudes ja valla veebilehe pial.

Valla arengukava ja üldise loanieringu iesmärk uo valla pikaalise arenemise loanimine. Loanieringu elluviimine ei tuo omaga kaasa piiriülest mõju.

Ma reagi seda asja teitele kut oma soare rahvale, kis oma soare tulevikust uvitat uo. Paergus ja kuni aruteluni välja, uo võimalik esita nimetat dokumentide kohe suulisi ja kirjalikka küsimusi, ettepanekumi ja vastuväitimi.

Kut te kirjalikult tahate esineda oma suovituste ja püördumistega, tehke seda enne 29. juunikuu päeva kirja või meili teel Muhu vallavalitsuse.

Oidke ikka oma kodu puole, oma kodu ojab siis nõnnasamma teite puole.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)