Alaealiste suvisest tööst

Suvi ei ole enam mägede taga ning üha enam noori hakkab mõtlema suvisele lisateenistusele. Mida tuleks ühel alaealisel (alla 18-aastasel) noorel suveks tööle minnes aga silmas pidada? Mida peaks teadma tema tulevane tööandja? Sellest kõigest lähemalt alljärgnevalt.

Seadused on teinud alaealiste töötamiseks terve rea kitsendusi, mille põhieesmärgiks on eelkõige kaitsta tööle võetavat noort inimest. Lisaks kaitsevad alaealise töötamist mitmesuguste eriseadustega (alkoholiseadus, tubakaseadus, hasartmänguseadus) sätestatud piirangud.

Nii näiteks ei tohi alkoholiseadusest (§ 47 lg 3) tulenevalt rakendada alaealist töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega (käitlemise all mõeldakse valmistamist, töötlemist, pakendamist, kauplemist, ladustamist ja edasitoimetamist kaubanduslikul eesmärgil), ning tubakaseaduse (§ 17 lg 1 p 2) kohaselt on keelatud tubakatoodete müük alaealise poolt.

Hasartmängu seadusest (§ 9 lg 2) tulenevalt on hasartmängukorraldajal keelatud sõlmida alla 21-aastase isikuga töölepingut (või töövõtulepingut), mille sisuks on vahetult hasartmängu korraldamisega seotud töökohal töötamine või tööde tegemine või kontrolli teostamine hasartmängu korraldamise üle.

Nimetatud seaduse kohaselt ei või ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit, viibida alla 21-aastased isikud
Üldise aluse alaealiste tööle võtmiseks sätestab töölepinguseaduse (edaspidi TLS) § 2¹ lg 1, mille kohaselt tööandja ei tohi tööle võtta ega rakendada tööl alla 15-aastast või koolikohustuslikku (õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni) isikut, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

Millised seadustest tulenevad võimalused on üldse alaealiste tööle võtmiseks?

13–14-aastastel ja 15–16-aastastel koolikohustuslikel alaealistel on lubatud teha ainult selliseid töid, mille puhul täidetavad tööülesanded on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Selliste kergete tööde loetelu on kehtestatud vabariigi valitsuse 30. aprilli 2004. a määrusega nr. 172. Näiteks põllumajanduslikud tööd (rohimine, kastmine, marjade korjamine), kaubanduses ja teeninduses tehtavad abitööd, puhastus- või koristustööd, käsitöö (suveniiride) valmistamine ja müük. Samas aga loetleb TLS üldistatult tööd, millistele tööandja üldse ei või tööle võtta ega rakendada alaealisi. Sellisteks töödeks on:

1) alaealise kehalisi või vaimseid võimeid ületavad tööd;

2) alaealise kõlblust ohustavad tööd;

3) tööd, mis sisaldavad õnnetusohte, s.o ohte, mille puhul võib eeldada, et alaealine ei suuda neid õigel ajal märgata ega vältida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;

4) alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist takistavad tööd;

5) tööd, mis oma laadi või töökeskkonnas toimivate ohutustegurite tõttu ohustavad alaealiste tervist.

Sellised tööd ja töökeskkonna ohutegurid on ära toodud vabariigi valitsuse 30. aprilli 2004. a määruses nr. 171. Näiteks: töö, mis on seotud varisemisohuga (lammutustöö); töö, kus puututakse kokku lehtpuidutolmuga; tualettruumide koristamine.
Kõigi nende alaealiste tööd puudutavate vabariigi valitsuse määrustega saab tutvuda tööinspektsiooni koduleheküljel (www.ti.ee).

Millele peaks alaealine (aga ka tema vanemad) pöörama tähelepanu töölepingu sõlmimisel?

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on nõutav alaealise seadusliku esindaja, s.o vanema, eestkostja või hooldaja, kirjalik nõusolek. 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks peab tööandja lisaks veel taotlema kirjaliku nõusoleku oma asukoha(elukoha)
järgselt tööinspektorilt.

Taotluses tööinspektorile peab tööandja näitama poolte andmed, s.o tööle soovija nime, isikukoodi ja elukoha, tööandja isikukoodi või registreerimisnumbri, elu- või asukoha; töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aja; tähtajalise töölepingu korral töölepingu kestuse ja aluse; ameti- või kutsenimetuse või kvalifikatsiooninõuded ja tööülesannete kirjelduse; töötegemise koha või piirkonna; palgatingimused ning tööajanormi, samuti andmed alaealise vanuse ja koolikohustuslikkuse kohta.

Kui tööinspektor on kindlaks teinud (tuvastanud), et töö, millele alaealist kavatsetakse rakendada, ei ole alaealisele keelatud ning alaealise töötingimused on kooskõlas ülalnimetatud seaduse ja teiste vastavate õigusaktide nõuetega, annab tööinspektor tööandjale loa alaealise töölevõtmiseks.

Alles pärast tööinspektori kirjaliku nõusoleku (otsuse) saamist võib tööandja sellise alaealisega töölepingu vormistada ja ta tööle lubada.
Soodustused alaealistele töölevõtmisel
Alaealistele töötajatele ei rakendata töölevõtmisel katseaega. Järelikult ei saa alaealisega lõpetada töölepingut katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu. Alaealist töötajat ei või töölähetusse saata ning temaga ei või sõlmida materiaalse vastutuse lepingut.

Töö- ja puhkeaja seadusega (TPS) on alaealistele töötajatele kehtestatud lühendatud tööaeg, kusjuures tööaja kestus oleneb alaealise vanusest ja koolikohustuslikkusest.

Lühendatud tööaeg on:

13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 4 tundi päevas ehk 20 tundi nädalas, kusjuures tööle võib neid rakendada ainult koolivaheajal või loomingulise töötajana kultuuri-, spordi- või reklaamitegevuse alal;
15-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud – 6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas;

16–17-aastased töötajad, kes ei ole koolikohustuslikud – 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas.

Alaealist ei või rakendada ületunnitööle, tööle ööajal (kell 22–06.) või puhkepäevadel. Ka ei tohi 13- ja 14-aastasi alaealisi tööle rakendada õhtusel ajal (18–22).

Erandid nende alaealiste osas, kes osalevad loominguliste töötajatena kultuuri-, spordi- ja reklaamitegevuse alal, on sätestatud TPS § 11 lg 6 ja lg 7.
Alaealistele on puhkuseseadusega ette nähtud pikendatud põhipuhkus 35 kalendripäeva, mida neil on õigus kasutada neile sobival ajal.
Tööandja peab aga arvestama, et võttes alaealise tööle temale seadusega ettenähtud lühendatud tööajaga, ei tohi kokkulepitav kuu palgamäär olla sellele vaatamata väiksem kui kehtiv alampalk, seega käesoleval aastal vähemalt 3600 krooni kuus (tunnipalga alammäär on 21 krooni 50 senti).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)