Avanes Euroopa Sotsiialfondi meetme 1.3 IV taotlusvoor

Tööturuamet kuulutab täna välja Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” IV taotlusvooru. Projektitaotlusi võetakse vastu 19. jaanuarini 2007, kuni kella 10-ni.

Meetme eesmärk on töötute tagasi tööle aitamine, sealhulgas erivajadustega inimeste sotsiaalne kaasamine ja riskirühmade igakülgne toetamine ning tööturuteenuste parandamine. Lisaks on koondamisteate saanud töötajatel võimalik saada abi ümberõppeks.

Toetatavad tegevused on täiend- ja ümberõpe, riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine, ebapiisava eesti keele oskusega isikutele tööalaselt vajaliku keeleõppe võimaluste pakkumine, toetamaks nende integratsiooni tööturule, tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade ja muude üleminekutöö võimaluste loomine, abi andmine ettevõtlusega alustamiseks, naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine ja tööturule integreerimist toetavate teenuste osutamine.

Taotlusvooru raames eraldab Tööturuamet nimetatud piiratud tegevustele toetust, et töötuid kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule integreerida. IV taotlusvooru raames toetatakse otseselt sihtgrupi tööturule integreerimisele suunatud tegevusi. Meetme 1.3 eesmärkidest ja meetme tasakaalustatuse põhimõttest lähtuvalt on taotlusvooru suuniseks eelkõige järgmiste sihtgruppide toetamine: noored 16–24-aastased töötud; pikaajalised töötud, kes ei ole olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt 12 kuud; 55-aastased kuni vanaduspensioni-ealised töötud; vanglast vabanenud ja vabanevad isikud.

Toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused.

Erandina väljaspool taotlusvoore võib esitada projekte, mis on suunatud koondamisteate saanud töötajatele.

Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Tööturuametile taotluse ja selle elektroonilise koopia. Paberkandjal taotlus märksõnaga „RAK meetme 1.3 projekt“ tuleb saata aadressil:

Euroopa Sotsiaalfondi osakond
Tööturuamet
Gonsiori 29
Tallinn 15156

Taotluse elektrooniline koopia aga meiliaadressil:

esf@tta.ee

märksõnaga „RAK meetme 1.3 projekt” või tuua elektroonilisel andmekandjal Tööturuametisse.

Toetuse taotlemise kohta saab lisateavet Tööturuametist tel 625 7740, 516 1809; faks: 625 7702.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)